ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «WIN ΤΗΕ FREIXENET HOME PARTY KIT»

Η εταιρεία µε την επωνυμία «Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», η οποία εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, στο 23ο χλμ. Εθνικής Οδούς Αθηνών Λαμίας, ΤΚ 145 65, (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρία «Radical Communications S.A.», η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, οδός Μονεμβασίας αρ. 2, ΤΚ 173 42 (εφεξής «Διαφημιστική»), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός») στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων FREIXENET.

 

1. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συµµμετοχής και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού «WIN ΤΗΕ FREIXENET HOME PARTY KIT».

 

2. Δικαίωμα συµµμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών, όπως και οι παραλήπτες του δώρου. Εξαιρούνται από τη συµµμετοχή στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής, και της Tempo OMD (η οποία συνεργάζεται με τις προαναφερόμενες εταιρείες) οι συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού και οι σύζυγοί τους.

 

3. Για τη συµµμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών των Διοργανωτριών.  

 

4. Η διάρκεια του διαγωνισμού χωρίζεται σε τρία μεμονωμένα διαστήματα, μέσα από τα οποία θα αναδειχθούν τρεις (-3-) νικητές – ένας (-1-) νικητής σε κάθε μια από τις τρεις (- 3 -) κληρώσεις:

i.          27/10/2022 για το διάστημα 20 με 27 Οκτώβριου 

ii.         10/11/2022 για το διάστημα 3 με 10 Νοέμβριου

iii.        23/11/2022 για το διάστημα 16 με 23 Νοέμβριου

 

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

 

Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή του διαγωνισμού κατά την

προαναφερόμενη ημέρα οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν

την ημέρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή τους  https://www.instagram.com/freixenetgrc/ όπως και να αυξήσουν ή να μειώσουν τα διαθέσιμα δώρα ή και τον αριθμό των νικητών. 

 

5. Οι ενδιαφερόμενοι (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»), για να συµµμετάσχουν θα πρέπει να επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο https://www.instagram.com/freixenetgrc/, και να ακολουθήσουν τα εξής διαγωνιστικά βήματα:

 

Α. Να είναι ή να γίνουν ακόλουθοι (followers) της σελίδας FREIXENET στο Instagram: https://www.instagram.com/freixenetgrc

 

Β. Να αναρτήσουν σχόλιο (comment) κάτω από το διαγωνιστικό post με τα ονόματα τριών (-3-) φίλων τους (mention).

 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει από μία (-1-) συμμετοχή, οι παραπάνω συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες. Εφόσον χρήστης πραγματοποιήσει πολλαπλές συμμετοχές, ως έγκυρη λαμβάνεται η πρώτη με βάση το filtering των συμμετοχών του διαγωνισμού από ειδικό εργαλείο συλλογής συμμετοχών Instagram μέσω του οποίου θα κληρωθούν τα έπαθλα.

 

6. Έγκυρες θεωρούνται οι συµµμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του κάθε διαστήματος/ διαγωνισμού και στις οποίες οι διαγωνιζόμενοι έχουν τηρήσει τη διαδικασία συµµμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό µε την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Η Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθος καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συµµμέτοχών.

 

7. Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συµµμετοχές µε περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη, παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα.

 

8. Το έπαθλο Δώρου Διαγωνισμού «WIN THE FREIXENET HOME PARTY ΚΙΤ» περιλαμβάνει:

- Δώδεκα (- 12 -) φιάλες 750 ml της ετικέτας FREIXENET CORDON NEGRO του Ισπανικού Οίκου FREIXENET.

- Δώδεκα (- 12 -) ποτήρια flute

- Διακοσμητικά μπαλόνια (όχι φουσκωμένα)

 

Όλα τα παραπάνω θα παραδοθούν σε διεύθυνση, μέρα και ώρα, που θα υποδείξει ο νικητής κατόπιν συνεννόησης με τη Διαφημιστική.

 

- Εδέσματα φαγητού αξίας διακοσίων (-200 -) ευρώ.

 

Η Διοργανώτρια θα επιλέξει τον πάροχο (εταιρεία catering), από τον οποίο ο νικητής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα εδέσματα της αρεσκείας του, συνολικής αξίας μέχρι διακοσίων (-200 -) ευρώ.

 

 

Kαταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή/παράδοση του επάθλου ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου 2022.

 

9. Το όνομα του νικητή (Instagram name) θα ανακοινωθεί στο επίσημο κανάλι κοινωνικών δικτύων του οίκου FREIXENET στην Ελλάδα: https://www.instagram.com/freixenetgrc/

 

Οι νικητές παραλήπτες του δώρου θα κληθούν με προσωπικό μήνυμα να στείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλικία) ώστε να ενημερωθούν για παραλαβή του δώρου τους.

 

10. Τα δώρα των νικητών είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Διευκρινίζεται ότι η κάθε Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του ως άνω δώρου.

 

11. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας και της απόδοσης των Δώρων κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών παύει να υφίσταται. Οι Διοργανώτριες δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

 

12. Κάθε νικητής κατά την παραλαβή του δώρου του θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ηλικία) που έχει δηλώσει είναι αληθή και ακριβή.

 

13. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των νικητών κατά τα ανωτέρω δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και χρόνο που θα του έχει ζητηθεί µέσω της σχετικής ειδοποίησης (βλέπε παραπάνω), αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο δύο (2) ημέρες µετά την επικοινωνία της διοργανώτριας  µαζί του ή αν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμα του επί του δώρου.

 

14. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε αντίθετη περίπτωση οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης της συµµμετοχής τους.

 

15. Ο κάθε συµµμετέχων συμφωνεί και δίνει ρητά τη συγκατάθεσή του ότι η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα (κατά την αποκλειστική κρίση τους) να χρησιμοποιήσει τα ονόματα ή/και εικόνες των συµµμετεχόντων και νικητών για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς ελεύθερα και δωρεάν, καθώς και οποιοδήποτε υλικό τυχόν αναρτηθεί από αυτούς, το οποία θα μπορεί να μεταδοθεί χωρίς χρονικό περιορισμό παγκοσμίως. Στον εκάστοτε νικητή ενδέχεται να ζητηθεί από την Διοργανώτρια η συµµμετοχή του σε διαφημιστική ενέργεια.

 

16. Η Διοργανώτριά διατηρεί το δικαίωμα να µματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που µμπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της.

 

17. Η  Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χωρίς ειδοποίηση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

 

18. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στη διάθεση του δώρου και δεν καλύπτουν κανένα άλλο έξοδο του νικητή που να αφορά στην παραλαβή ή εξαργύρωση του δώρου του/της.  

 

19. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε διαγωνιζόμενο, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημά ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έµµεσα µε το δώρο ή/και την χρήση αυτού. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας και της απονομής του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

 

20. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Διαφημιστικής, www.radicalcom.gr.

 

21. Με δεδομένο ότι η Διοργανώτρια, θα προβεί στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των Συμμετεχόντων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του σύμφωνα με όσα επιτάσσει η ελληνική νομοθεσία, καθώς και ο Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ενώ μετά το πέρας του Διαγωνισμού και την απονομή των επάθλων, τα σχετικά αρχεία θα καταστραφούν. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και τις κληρώσεις από την κάθε Διοργανώτρια, δι' αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια την κάθε Διοργανώτρια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η κάθε Διοργανώτρια κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά των Διοργανωτριών εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από κάθε Διοργανώτρια να ασκήσει οποτεδήποτε τα δικαιώματα του: 1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης, 2. Διόρθωσης, 3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, 4. Φορητότητας, 5. Διαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αιτούμενος περιορισμός, εναντίωση ή διαγραφή σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την περαιτέρω συμμετοχή των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η κάθε Διοργανώτρια από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.

 

22. Η συµµμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της κάθε Διοργανώτριας.

 

23. Οι διαγωνιζόμενοι που επιθυμούν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους του διαγωνισμού ή τα ονόματα των νικητών µπορούν να απευθύνονται στην Διοργανώτρια  Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ info@karoulias.gr τμήμα marketing Οίνου +30 214 6876200  και στην Διαφημιστική Radical Communications S.A. +30 210 9410820  η οποία και θα αναλάβει την υλοποίηση του διαγωνισμού για λογαριασμό της διοργανώτριας.