ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

 • Η εταιρία με την επωνυμία «Laiko Cosmos Trading Ltd.» και τον διακριτικό τίτλο «LAIKO COSMOS» (καλούμενη εφεξής η «LAIKO»), που εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, στη Λεωφόρο Λεμεσού 209, Βιομηχανική Περιοχή Δαλίου, 2540, Δάλι και εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει τον παρακάτω διαγωνισμό «Διαγωνισμός Stoli® Instagram» (καλούμενος εφεξής χάριν συντομίας «Ο Διαγωνισμός»), στο πλαίσιο προώθησης της μάρκας «Stoli®» με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).

 • Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η LAIKO έχει επιλέξει ως συνεργάτη την εταιρία με την επωνυμία «Radical Communications» (εφεξής «Διαφημιστική»), που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, οδός Μονεμβασίας αρ. 2, Αθήνα, Ελλάδα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

 • Σκοπός των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και η ανάδειξη νικητών στο πλαίσιο αυτού.

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 • Για να λάβει κάποιος μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να εισέλθει στον ιστότοπο Instagram του διοργανωτή: https://www.instagram.com/stolicyprus και να ακολουθήσει τα εξής διαγωνιστικά βήματα:

 

α. να είναι/γίνει ακόλουθος (follower) της σελίδας https://www.instagram.com/stolicyprus

β. Να προσθέσει σχόλιο (mention) με ετικέτα (tag) το όνομα φίλου/φίλη του/της κάτω από το διαγωνιστικό post

 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει από μία (-1-) συμμετοχή, οι παραπάνω συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

 

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

 • Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Κύπρου που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν εγγραφεί ως νόμιμα μέλη διατηρώντας ενεργό λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Instagram». Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, οι συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού και οι σύζυγοί τους.

 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο, με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά του ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δε δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά του Διοργανωτή ή/και της περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 • Δικαίωμα συμμετοχής για τα Δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που

  1. πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους,

  2. δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή , προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα  του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,

  3. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού ενέργειας μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού και

  4. το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Ο Διοργανωτής διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την επιλογή συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

 • Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι απαραίτητη η συναίνεση του συμμετέχοντα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, όπως ειδικότερα παρακάτω αναφέρεται.

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 • Η περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στον Διαγωνισμό ορίζεται από την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 μέχρι και την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 - εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

 • Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή της νέας ημερομηνίας που τυχόν θα οριστεί μετά από τυχόν αναστολή ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι αιτήσεις συμμετοχής δε θα γίνονται πλέον αποδεκτές και οι τυχόν γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν θα επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη LAIKO ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

 

 1. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

 • Για να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων»), οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.

 • Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η έγκυρη ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής εκ μέρους του συμμετέχοντα.

 

 1. ΔΩΡΑ

 • Στο τέλος του διαγωνισμού δύο ( - 10 - ) από τους συμμετέχοντες θα κερδίσουν από ένα (- 1 -) Stoli® Goody Bag που θα συμπεριλαμβάνει:     

1 Φιάλη Stoli®

      1 Stoli®  Cap

      1 Stoli®  T- Shirt

 • Το δώρο είναι προσωπικό, με αυστηρώς προσωποπαγή χαρακτήρα, δεν μεταβιβάζεται, δεν εκχωρείται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να αντικαταστήσουν το δώρο με άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση τους.

 • Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται δωρεάν με αιτία τον διαγωνισμό, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ., έναντι του Διοργανωτή.

 • Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του τελούμενες από δόλο ή βαρεία αμέλεια και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

 • Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο Διοργανωτής δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο δώρο και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία του Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται.

 

 1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ 

 

 • Η ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού θα γίνει με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διαφημιστικής εταιρίας, στη διεύθυνση Μονεμβασίας αρ. 2, Αθήνα, Ελλάδα.

 • Το όνομα του Νικητή καθώς και του επιλαχόντα θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο την ίδια ημέρα.

 • Οι τυχεροί των δώρων θα ανακοινώνονται στο Διαδικτυακό τόπο την ίδια ημέρα της κλήρωσης και ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Ειδικότερα, θα γίνεται επιβεβαίωση του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης, στην οποία θα αποστέλλεται μέσω courier το δώρο. Μετά την προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει καταστεί εφικτή η επικοινωνία, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή τους και ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του στο δώρο το οποίο προσφέρεται στον 1ο επιλαχόντα με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Σε περίπτωση που, αφού έχει ακολουθηθεί η άνω διαδικασία, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα προαναφερθέντα επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του το εν λόγω Δώρο.

 • Τα δώρα θα αποστέλλονται με εταιρεία courier στους Νικητές, οι οποίοι θα υπογράφουν στο ειδικό έντυπο ότι τα παρέλαβαν. Κατά την παραλαβή των δώρων, οι Νικητές θα επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το ισχύον διαβατήριό τους. Σε περίπτωση αδυναμίας οποιουδήποτε Νικητή να παραλάβει το δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, το δώρο δύναται να παραλάβει νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

 

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και η αποδοχή των παρόντων όρων συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν, σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρία όσο και για την επεξεργασία και χρήση των δεδομένων αυτών, αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια και την επίτευξη του σκοπού του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016).

 • Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων και της ανάδειξης των νικητών, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων θα έχουν πρόσβαση και οι Συνεργάτες της Διοργανώτριας, ήτοι η εταιρία με την επωνυμία «LAIKO COSMOS». Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Ειδικότερα, οι Συμμετέχοντες συναινούν ως προς τη χρήση και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά

 • το όνομα χρήστη,

 • το ονοματεπώνυμο,

 • τα στοιχεία επικοινωνίας σας

 • τα σχόλια που δημοσιεύετε με σκοπό τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό,

 • την επικοινωνία και ενημέρωσή σας σε περίπτωση που αναδειχθείτε νικητής και σχετικά με την παράδοση του Δώρου,

 • την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση αυτού στο νικητή.

 • τη δημοσιότητα του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού,

στο πλαίσιο προώθησης και διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και της παράδοσης του Δώρου χωρίς να διατηρούν καμία αξίωση ή απαίτηση για τη συγκεκριμένη χρήση.

 

 

 • Τα δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι να παραδοθούν τα δώρα και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας και η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους σας των όρων του διαγωνισμού (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και β ΓΚΠΔ).

 • Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων (διαφημιστική εταιρεία, εταιρεία courier, κ.ά.).

 • Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 15επ. του κανονισμού GDPR, όπως για παράδειγμα, να ζητήσουν επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς ή επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα τους, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρο Λεμεσού 209, Βιομηχανική Περιοχή Δαλίου, 2540, Δάλι, Λευκωσία Κύπρος ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

 • Μπορείτε επίσης να υποβάλλετε καταγγελίες στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία, τηλεφωνικό Κέντρο: +357 22818456 και στο www.dataprotection.gov.cy

 

 

 1. ΑΠΟΔΟΧΟΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού και της Πολιτικής Απορρήτου του Διοργανωτή.

 • Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, ο Διοργανωτής διατηρεί, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, sε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

 • Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια.

 

 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

 • Η Διοργανώτρια, οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους, καθώς και οι Συνεργάτες αυτής στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού δε φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία πάσης φύσεως προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

 • Η Διοργανώτρια και οι Συνεργάτες της δεν ευθύνονται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση του Βραβείου του Διαγωνισμού.

 • πίσης, η Διοργανώτρια και οι Συνεργάτες δεν υπέχουν οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 • Η Διοργανώτρια και οι Συνεργάτες της δε φέρουν καμία ευθύνη για την αναπαραγωγή ή την έμμεση πρόσβαση μέσω δικτυακών τόπων τρίτων μερών οποιουδήποτε υλικού έχει υποβληθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

 • Η Διοργανώτρια και οι Συνεργάτες της δεν ευθύνονται για την απώλεια, τη διακοπή ή τη μη διαθεσιμότητα σύνδεσης δικτύου, διακομιστή ή άλλων συνδέσεων, για προβλήματα στις επικοινωνίες, αποτυχημένες μεταδόσεις μέσω τηλεφώνου ή υπολογιστή ή τεχνικές βλάβες, κωδικοποιημένες ή εσφαλμένες μεταδόσεις, σφάλματα βαθμολόγησης ή άλλα προβλήματα σχετικά με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή άλλα σφάλματα ή προβλήματα οποιουδήποτε είδους είτε τυπογραφικά, τεχνικά, μηχανικά, ηλεκτρονικά ή άλλου είδους σχετικά με το Διαγωνισμό.

 • Η Διοργανώτρια και οι Συνεργάτες της δεν ευθύνονται για Συμμετοχές που έχουν καθυστερήσει, χαθεί, κλαπεί, που είναι ελλιπείς, ανακριβείς, που δεν έχουν παραδοθεί, που εστάλησαν σε λάθος διεύθυνση, αλλοιώθηκαν ή καθυστέρησαν λόγω της μετάδοσης μέσω υπολογιστή. Πρόσωπα που παραποιούν ή προβαίνουν σε κατάχρηση οποιασδήποτε πτυχής του παρόντος Διαγωνισμού ή που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, όπως καθορίζονται αποκλειστικά από τη Διοργανώτρια, αποκλείονται από το Διαγωνισμό και όλες οι σχετικές Συμμετοχές ακυρώνονται.

 

 1. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

 • Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από τη Διοργανώτρια. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δε δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Κύπρου και εφαρμοστέο δίκαιο το Κυπριακό.

 • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και το δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την ανάδειξη των νικητών, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η LAIKO COSMOS δε θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τους Συμμετέχοντες.